Conditions de location NL - Location Tentes et chapiteaux Plancher ventes et fabrication

Aller au contenu

Conditions de location NL

Offres et contact > Conditions de Location
0.0. Afhankelijk van de werklast - weersomstandigheden - of in geval van incident buiten zijn wil om, behoudt eerstgenoemde zich het recht voor de montage- en demontage-uren te wijzigen middels eenvoudig telefonisch contact met tweede genoemde.
1.0.Eerstgenoemde kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke of materiële schade die zowel tijdens de montage/demontage als tijdens de duur van de huur van voornoemd materiaal teweeggebracht wordt. Te dien einde moet tweede genoemde zijn aansprakelijkheid verzekeren (Bv. BA, Objectieve aansprakelijkheid organisator, brand, storm en hagel, enz.). In geval van wind met snelheden hoger dan 80-90 km/u is er sprake van gevaar en dient de organisator over te gaan tot evacuatie van de tent.
2.0. Tweede genoemde is verantwoordelijk voor de keuze van het terrein waar voormeld materiaal geïnstalleerd zal worden. Het terrein moet toegankelijk zijn voor onze zware voertuigen.
Bijzondere voorwaarde
De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke schade veroorzaakt aan het terrein waarop de tenten gemonteerd worden. De huurder dient het terrein desgevallend af te dekken zodat de zware vorkheftrucks zich probleemloos kunnen verplaatsen tussen de losplaats en de plaats van montage van de tenten.
Bovendien dient hij inlichtingen in te winnen bij de bevoegde diensten m.b.t. de ondergrondse gas-, elektriciteits-, telefonie-, water- en andere leidingen en deze leidingen op te sporen en te beschermen voor de start van de montage. De vergoeding van de veroorzaakte schade mag in geen geval aangerekend worden aan eerstgenoemde.
Voor de zelfdragende tenten en de vloeren moet het terrein effen en genivelleerd zijn.
2.1.Tweede genoemde of een gemachtigde vertegenwoordiger zal bij onze aankomst aanwezig zijn en zal ons de exacte montageplaats(en) aanwijzen. Eerstgenoemde kan evenwel weigeren voormeld materiaal te installeren indien de aangewezen plaats niet geschikt is of ontoegankelijk is voor onze voertuigen (vrachtwagens).
2.2 STAAT VAN HET TERREIN Het terrein moet proper zijn (geen modder of uitwerpselen van dieren) en vrij zijn van eender welk obstakel dat de goede uitvoering van de werkzaamheden kan belemmeren. Kosten voor de eventuele reiniging van de tent na de plaatsing of demontage zullen in regie per manuur gefactureerd worden.
2.3. VASTZETTING
a. Spantenten, De piketten moeten in de grond geslagen kunnen worden Diepte +- 1,2 m Afstand +-1,67 m rondom de tent
a. Zelfdragende tenten, De piketten moeten in de grond geslagen kunnen worden Diepte +- 1 m Afstand +-5 m rondom de tent
3.0. Tweede genoemde zal voor het lossen, monteren, demonteren en laden van voornoemd materiaal extra arbeidskracht voorzien (zie contract). Bij gebreke hiervan zal voornoemd materiaal niet worden gelost noch geïnstalleerd.
Indien de gevraagde arbeidskrachten niet aanwezig zijn op het ogenblik van de demontage, zal aan tweede genoemde onverwijld een toeslag van 0,25 EUR aangerekend worden per m2 en per ontbrekende arbeidskracht.
4.0 Tweede genoemde is verantwoordelijk voor de extra arbeidskracht en kan zich in geen geval van zijn aansprakelijkheid ten aanzien van eerstgenoemde ontdoen, en dit zowel voor ongevallen waarvan deze arbeidskracht het slachtoffer is, als voor ongevallen die deze arbeidskracht aan derden zou kunnen veroorzaken.
5.0.Eerstgenoemde verbindt zich ertoe technische bijstand te verlenen voor de montage en demontage van de tent. Het overige materiaal dient door tweede genoemde te worden geïnstalleerd en gedemonteerd.
6.0. Bij de huur van elektrisch en verwarmingsmateriaal verbindt tweede genoemde zich ertoe zich te voegen naar de regelgeving die in zijn land van kracht is. Hij dient bijgevolg alle nodige maatregelen hiervoor te treffen.
Alle kosten die dit elektrische en verwarmingsmateriaal teweegbrengt, alsook het bijbehorende verbruik zijn ten laste van tweede genoemde. Interventies m.b.t. het elektrische en verwarmingsmateriaal waarvoor eerstgenoemde zijn goedkeuring niet heeft gegeven, zijn niet voorzien en mogen hem niet worden aangerekend.
7.0 De gehuurde goederen mogen in geen geval worden doorgezaagd, vastgespijkerd of geschilderd; verdwenen of beschadigde goederen zullen bij de demontage worden vergoed door tweede genoemde. Het is verboden onze reclame op het materiaal te verwijderen of te verhullen.
7.1. De reiniging van de bevuilde zeilen (bv. een defect heteluchtkanon laten draaien, veel stickers aanbrengen enz.) wordt altijd per manuur gefactureerd.
8.0. De aansluiting van de toiletwagens op het waterdistributie- en elektriciteitsnet alsook op de riolering dient door tweede genoemde ten laste te worden genomen. De kosten voor deze voorzieningen alsook voor het water- en elektriciteitsverbruik zijn eveneens ten laste van tweede genoemde. Bovendien moet tweede genoemde instaan voor het normale onderhoud en de reiniging van deze toiletwagen(s). In geval van nalatigheid van tweede genoemde zal onverwijld een toeslag van 40 EUR per gehuurde toiletwagen aangerekend worden op het ogenblik van de teruggave van deze wagen(s).
 
9.0. Eerstgenoemde wijst alle aansprakelijkheid en schadeloosstelling af in geval van wijziging of uitzonderlijke toepassing van maatregelen door de ordediensten of door de politie. Tweede genoemde dient zich in elk geval te schikken naar de wetten en verordeningen van de ordediensten.
10.0. Tweede genoemde verbindt zich ertoe zich te voegen naar de wettelijke bepalingen tegen brand die in zijn land van kracht zijn. Het volledige of gedeeltelijke verlies van de gehuurde goederen geeft in geen geval recht op terugbetalingen of kortingen.
TIJDENS DE HUURPERIODE
11.0. .Wanneer de tent niet gebruikt wordt, ziet tweede genoemde erop toe dat alle ingangen tot de tent correct afgesloten zijn.
12.0. .Tweede genoemde dient in te staan voor de kleinere onderhoudstaken zoals de controle en eventuele aanpassing van de spanning van de touwen en de controle van de ijzeren piketten die desgevallend opnieuw in de grond geslagen moeten worden.
12.1. Alle schade veroorzaakt door de niet-naleving van punten 11.0 en 12.0 valt integraal ten laste van tweede genoemde.
13.0. In geval van sneeuwval verbindt tweede genoemde zich ertoe onverwijld een of meerdere verwarmingstoestellen in dienst te stellen om zowel overdag al ’s nachts vrieskou te voorkomen. In geval van volledige of gedeeltelijke instorting van de gehuurde goederen uit hoofde van nalatigheid m.b.t. deze verwarmingsbepalingen, valt alle schade ten laste van tweede genoemde. Schade aan goederen, dieren of personen kan in geen geval aangerekend worden aan eerstgenoemde.
14.0. Tegen de afgesproken dag en het afgesproken uur moet de tent volledig leeggemaakt en vlot toegankelijk zijn voor onze voertuigen teneinde een snelle demontage te verzekeren. Het gedemonteerde materiaal mag zich dus niet in de tent bevinden.
15.0. BETALING
Het bedrag van de reserveringswaarborg vermeld in de overeenkomst moet binnen (ZIE GELDIGHEIDSDATUM VAN DE OVEREENKOMST) betaald worden. Deze som zal teruggestort worden op het ogenblik van de demontage op voorwaarde dat er tussen beide partijen geen enkel geschil ontstaan is. Het saldo moet uiterlijk voor het lossen van het gehuurde materiaal betaald worden. In geval van niet-betaling van de totale huurprijs binnen de vooropgestelde termijn zal het materiaal niet worden gelost of gemonteerd en blijft de totale huurprijs verschuldigd. Voor de verschuldigde bedragen geldt een forfaitaire vergoeding van 15% en een interest van 9% per jaar.
16.0. ONTBINDING
In geval van ontbinding moet tweede genoemde aan eerstgenoemde, ongeacht de reden van de ontbinding, 50% van het verschuldigde bedrag betalen wanneer de overeenkomst meer dan zes weken vóór de geplande montagedatum wordt ontbonden en 100% van het verschuldigde bedrag wanneer de overeenkomst minder dan zes weken vóór de geplande montagedatum wordt ontbonden.
17.0. GELDIGHEID
Om geldig te zijn moet een naar behoren ondertekend contract naar eerstgenoemde teruggestuurd worden. Bovendien wordt de reservering slechts als geldig beschouwd na terugzending van de ondertekende overeenkomst en huurvoorwaarden, en dit binnen de vooropgestelde termijn. Na ontvangst van deze documenten is de reserveringswaarborg verschuldigd.
Geschillen met betrekking tot onderhavige overeenkomst.
Het Vredegerecht van Hannut zal bevoegd zijn voor alle geschillen lager dan 1.859 EUR.
Voor alle geschillen hoger dan 1.859 EUR zal de Rechtbank van HUY uitsluitend bevoegd zijn.    
U dient zelf in te staan voor de verzekering van het materiaal tegen brand, storm, hagel en vandalisme.
We willen uw specifieke aandacht vestigen op punt 2.0. Niet-naleving van dit punt kan mensenlevens in gevaar brengen.
                                                                                                                                    
GENOT S.A Location ZI Rue du Luxembourg 5 4280 Hannut
Tva BE0424.035.005 Rpm HUY
Tél +32(0)19/51.34.35 Fax +32(0)19/51.22.09
Copyrights  © GENOT 2020-2022 Email mail@genot.be
Retourner au contenu